Piątkowe Seminaria w Instytucie mają kilkuletnią tradycję . Celem seminariów jest zdobywanie, pogłę bianie wiedzy, dyskusje z różnych dziedzin fizyki i badań prowadzonych w Instytucie Fizyki Politechniki Szczecińskiej. Wyniki własnych badań prezentują pracownicy Instytutu Fizyki, studenci a także zapraszani goście z krajowych i zagranicznych uczelni. Seminaria odbywają się w budynku mię dzywydziałowym przy Al. Piastów 48/49, w Instytucie Fizyki, 7 pię tro sala 726.

W roku akademickim 2010/2011 odpowiedzialnym za prowadzenie seminariów jest
Prof. dr hab. inż. Sławomir M. Kaczmarek, Prof. Ndzw. ZUT

Seminaria w Instytucie Fizyki w roku akademickim 2010/2011

 

 

   

     

     

 

Seminaria w IF


 

1. W dniu 15.10.2010, o godz. 10.15 w sali budynku BMW (7p) dr Sławomir Marczyński wygłosi seminarium z prac własnych realizowanych w ramach Szczecińskiego Konsorcjum Euroatom, pt. "Kinematyczna teoria plazmy - rozwiązania numeryczne augmentacji Berka- Breizmana"

 


 

2. W dniu 22.10.2010, o godz. 10.15 w sali 726 budynku BMW (7p.) mgr Kamil Wardal wygłosi seminarium pt.:"Rotacje i wibracje molekuł dwuatomowych. Podejście kwantowo-mechaniczne"

 


 

W dniu 22.10.2010, o godz. 12.00 w sali 726 budynku BMW (7p.) dr Grzegorz Żołnierkiewicz zaprasza wszystkich pracowników IF na kawę i herbatę w związku z obroną pracy doktorskiej.

 

     

 

Seminaria w IF - obrona pracy doktorskiej

 


 

3. W dniu 29.10.2010, o godz. 10.15 w sali 726 budynku BMW (7p.) dr Tomasz Bodziony wygłosi seminarium pt.: "Właściwości magnetyczne jonów ziem rzadkich w LiNbO3"

 


 

4. W dniu 19.11.2010, o godz. 10.15 w sali 726 budynku BMW (7p.) dr Teresa Michalska wygłosi seminarium pt.: "Pro i antyutleniające własności wybranych leków"

 


 

6. W dniu 26.11.2010, o godz. 10.15 w sali 726 budynku BMW (7p.) dr hab. Prof. ZUT Katarzyna Matyjasek wygłosi seminarium pt.: "Dynamika struktury domenowej w niejednorodnych kryształach ferroelektrycznych".

 


 

7. W dniu 3.12.2010 o godz. 10.15 w sali 726 budynku BMW (7p.) dr Danuta Piwowarska wygłosi seminarium pt. "Poziomy energetyczne jonów 3dn i 4fn w kryształach".

 


 

W dniu 3.12.2010, o godz. 12.00 w sali 726 budynku BMW (7p.) Prof. dr hab. inż. Sławomir M. Kaczmarek zaprasza wszystkich pracowników IF na kawę i herbatę w związku z przyznaniem przez Prezydenta RP tytułu profesora nauk fizycznych.

 

     

 


 

8. W dniu 10.12.2010 o godz. 10.15 w sali 726 budynku BMW (7p.) dr Monika Lewandowska wygłosi seminarium pt. "Korelacja dla współczynnika oporu hydraulicznego w obszarze wiązki kabli nadprzewodnikowych typu CiCC".

 


 

9. W dniu 17.12.2010 o godz. 10.15 w sali 726 budynku BMW (7p.) dr Jarosław Zaleśny wygłosi seminarium pt. "Fizyczny mechanizm tłumienia Landaua - różne punkty widzenia"

 


 

10. W dniu 21.01.2011 o godz. 10.15 w sali 726 budynku BMW (7p.) dr hab. Janusz Typek wygłosi I czę ść seminarium pt. "Rezonans magnetyczny: symetrie, układy współrzę dnych, Hamiltonian spinowy"

 


 

11. W dniu 28.01.2011 o godz. 10.15 w sali 726 budynku BMW (7p.) mgr inż. Sandra Paszkiewicz wygłosi seminarium pt. ,,Właściwości, metody otrzymywania i zastosowanie grafenu".

 

 

 


 

12. W dniu 04.02.2011 o godz. 10.15 w sali 726 budynku BMW (7p.) dr hab. Janusz Typek wygłosi II czę ść seminarium pt. "Rezonans magnetyczny: symetrie, układy współrzę dnych, Hamiltonian spinowy"

 


 

13. W dniu 25.02.2011 o godz. 10.15 w sali 726 budynku BMW (7p.) dr  Grzegorz Leniec wygłosi seminarium pt. "Rezonans magnetyczny: Hamiltonian spinowy"

 


 

14. W dniu 04.03.2011 o godz. 10.15 w sali 726 budynku BMW (7p.) dr Danuta Piwowarska i Prof. Czesław Rudowicz wygłoszą seminarium pt. "Własności spektroskopowe i magnetyczne jonów przejściowych w kryształach"
 


 

15. W dniu 11.03.2011 o godz. 10.15 w sali 726 budynku BMW (7p.) dr Danuta Piwowarska wygłosi seminarium pt. "Hamiltonian i funkcje falowe jonów przejściowych w kryształach"

 


 

16. W dniu 18.03.2011 o godz. 10.15 w sali 726 budynku BMW (7p.) dr Grzegorz Leniec wygłosi seminarium pt. "Wyprowadzenie mikroskopowego Hspin (MSH) dla orbitalnego singletu ze spinem S"

 


 

17. W dniu 25.03.2011 o godz. 10.15 w sali 726 budynku BMW (7p.) dr Hubert Fuks wygłosi seminarium pt. "Konwencjonalne postaci Hspin (MSH) oraz w operatorach ESO dla różnych symetrii oraz specyficzne aspekty: wyższe symetrie"

 


 

18. W dniu 14.04.2011 o godz. 10.15 w sali 726 budynku BMW (7p.) dr Hubert Fuks wygłosi seminarium pt. "Teoretyczne i eksperymentalne aspekty niskich symetrii w EMR&OS"

 


 

19. W dniu 06.05.2011 o godz. 10.15 w sali 726 budynku BMW (7p.) dr Sławomir Marczyński wygłosi seminarium pt. "Zastosowanie równań DDE do problemu dwumodowego rozwinię cia równań Berka-Breizmana"

 


 

20. W dniu 13.05.2011 o godz. 10.15 w sali 726 budynku BMW (7p.) mgr Kamil Wardal wygłosi seminarium pt. "Przegląd operatorów i notacji używanych w EMR"

 


 

21. W dniu 27.05.2011 o godz. 10.15 w sali 726 budynku BMW (7p.) mgr Grzegorz Galant wygłosi seminarium pt. "Diagnostyka plazmy w tokamakach"

 


 

22. W dniu 10.06.2011 o godz. 10.15 w sali 726 budynku BMW (7p.) Prof dr hab. Marek Grinberg wygłosi seminarium pt. "Stany wzbudzone jonów ziem rzadkich w dielektrykach"

 


 

23. W dniu 17.06.2011 o godz. 10.15 w sali 726 budynku BMW (7p.) mgr inż. Anna Jasik wygłosi seminarium pt. "Właściwości optyczne, EPR i dielektryczne monokryształów LixNa2-xGe4O9"

 


 

24. W dniu 23.06.2011 o godz. 10.15 w sali 726 budynku BMW (7p.) dr Sławomir Marczyński wygłosi seminarium pt. "Przegląd sposobów rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych"

 


 

 

 

Tematy pozostałych seminariów:

 


Marczyński:

Równanie Własowa - próba stworzenia teorii dwumodowej

Zaleśny:

Opis niestabilności w plaźmie w ramach "Fermi-like model"; Analogie formalne równań Maxwella i równań kwantowo mechanicznych typu Schrodingera, Diraca; Struktury koherentne w plaźmie

Berczyński

Optyka geometryczna zespolona w ośrodkach niejednorodnych i nieliniowych

Lipiński

Zachowanie się funkcji termodynamicznych w obszarze przejścia fazowego w kryształach typu SASD

Guskos

Magnetyczne frustracyjne procesy w układach Me-Fe-V-O; Magnetyczne oddziaływania w materiałach niemagnetycznych o niskiej koncentracji nanocząstek; Fotoakustyczna reakcja w materii żywej.

Magnetyczne i spektroskopowe właściwości układów Fe-M-V-O (M = Mg, Zn, Mn, Cu) - Żołnierkiewicz

Kaczmarek

Domieszki  ziem rzadkich w molibdenianach, wolframianach i molibdeniano-wolframianach o strukturze scheelitu - Fuks;

Samar, erb, iterb i gadolin w monokryształach wolframianów - lokalna symetria na podstawie pomiarow EPR - Leniec;

Właściwości optyczne i dielektryczne monokryształów LixNa1-xGe4O9 domieszkowanych chromem, manganem oraz ko domieszkowanych tymi domieszkami - Jasik

Ogniwa fotowoltaiczne - Orłowski

Rudowicz

Modelowanie komputerowe w badaniach materiałów metodami spektroskopowymi; Forms of crystal field Hamiltonians - a  critical review.

Obcię te formy Hamiltonianów spinowych oraz implikacje dla interpretacji parametrów ZFS jonów Fe2+ w K2FeF4. (marzec-kwiecień) - Piwowarska

Kruk

Koherentne struktury w plaźmie - Galant;

Nowe membrany polimerowe do separacji CO2. (grudzień) - Szymczyk

Badanie zjawiska przepolaryzowania w relaksorowych kryształach ferroelektrycznych SrxBa1-xNb2O6 czystych i domieszkowanych. (II semestr) - Wolska